Teen Challenge - Kto sme

Teen Challenge Slovakia n. o. je súčasťou celosvetovej organizácie Teen Challenge, ktorá pôsobí v 124 krajinách sveta. Sme akreditovaným subjektom MPSVaR SR s kresťanským zameraním. Zastrešujeme nasledovné subjekty:

● Centrum pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“)
● Domov na polceste

Venujeme sa mužom nad 18 rokov, ktorí majú problém so závislosťou na alkohole, drogách a patologickom hráčstve.

V centre je naším cieľom poskytovať účinnú pomoc klientom, ktorí majú problém so závislosťou. Klientom centra poskytujeme komplexný resocializačný program komunitného typu založený na kresťanských hodnotách.

Klienti (v internej medzinárodnej terminológii študenti) sa pripravujú na integráciu do každodenného života v spoločnosti, podnecujú sa na usporiadanie si rodinných vzťahov a poskytuje sa im pomoc pri hľadaní zamestnania a ubytovania.
Klasický resocializačný program v sebe zahŕňa sociálne a psychologické poradenstvo, duchovné poradenstvo, štúdium základov kresťanského života, nácvik pracovných zručností (práce na údržbe a chode zariadenia, v záhrade, varenie, pranie, žehlenie, upratovanie…), animoterapiu (starostlivosť o zvieratá), rodinné poradenstvo, prezentácie v kresťanských cirkvách, rôzne kultúrne a športové aktivity, výlety, exkurzie, besedy…

Program Teen Challenge obsahuje aj duchovnú nadstavbu, ktorá pozostáva z modlitieb, rozhovorov, štúdia Biblie a návštev bohoslužieb.

Kapacita zariadenia je 15 lôžok.

Čo naše centrum poskytuje

Sociálne poradenstvo
Psychologické poradenstvo
Duchovné poradenstvo
Nácvik pracovných zručností
Štúdium základov kresťanského života
Animoterapia
Rodinné poradenstvo
Kultúrne a športové aktivity