Domov na polceste

V Domove na polceste (Re-Entry) sa úspešným absolventom programu Teen Challenge Slovakia poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a nácvik pracovných zručností. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Je organizovaná záujmová činnosť a možnosť zúčastňovať sa na rôznych projektoch organizovaných neziskovou organizáciou Teen Challenge Slovakia. Kapacita zariadenia sú 4 lôžka.

Ubytovanie
Sociálne poradenstvo
Pomoc pri uplatňovaní práv
Nácvik pracovných zručností
Podmienky pre prípravu stravy
Pomoc pri hľadaní zamestnania
Podmienky základnej osobnej hygieny
Záujmová činnosť