RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO

V Teen Challenge Slovakia, v akreditovanom Resocializačnom stredisku pre mužov Restart, poskytuje kvalitný odborný personál účinnú pomoc tým, ktorí majú problém so závislosťou na drogách. Priama pomoc spočíva v dlhodobom resocializačnom programe komunitného typu s kresťanským prístupom.

Klienti (v internej medzinárodnej terminológii študenti) sa pripravujú na integráciu do každodenného života v spoločnosti, podnecujú sa na usporiadanie si rodinných vzťahov a poskytuje sa im pomoc pri hľadaní zamestnania a ubytovania.

Klasický resocializačný program v sebe zahŕňa sociálne a špeciálnopedagogické poradenstvo, duchovnú terapiu, biblioterapiu, pracovnú terapiu (práce na údržbe a chode zariadenia, v záhrade, varenie, pranie, žehlenie, upratovanie...), animoterapiu (starostlivosť o zvieratá), rodinnú terapiu, prezentácie v kresťanských cirkvách, rôzne kultúrne a športové aktivity, výlety, exkurzie, besedy...

Program Teen Challenge obsahuje aj duchovnú nadstavbu, ktorá pozostáva z modlitieb, rozhovorov, štúdia Písma svätého a návštev Bohoslužieb, ktoré sa konajú hlavne v Kaplnke Davida Wilkersona, ktorú si zväčša svojpomocne postavili študenti na nádvorí zariadenia v Seredi.

Kapacita zariadenia je 16 lôžok.

DOMOV NA POL CESTE

V Domove na pol cesty (Re-Entry) sa úspešným absolventom programu Teen Challenge poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a pracovná terapia. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Je organizovaná záujmová činnosť a možnosť zúčastňovať sa na rôznych projektoch organizovaných neziskovou organizáciou Teen Challenge Slovakia. Kapacita zariadenia sú 4 lôžka.

PODMIENKY PRIJATIA

Záujemcovia o umiestnenie do nášho resocializačného zariadenia môžu byť len muži vo veku od 18 rokov, ktorí sú VNÚTORNE MOTIVOVANÍ A PRIPRAVENÍ K AKTÍVNEJ SPOLUPRÁCI a akceptujú resocializačný program Teen Challenge. Pred nástupom musí každý uchádzač absolvovať detoxifikačný pobyt v nemocničnom zariadení a po jeho ukončení si musí od psychiatra priniesť písomné odporučenie k resocializačnému pobytu. Pri nástupe vyžadujeme potvrdenie o bezinfekčnosti, platný občiansky preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne a doklad o evidencii na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny alebo doklad o invalidnom dôchodku. Počas nástupu je každý záujemca testovaný na prítomnosť alkoholu a návykových látok. Žiadateľ o resocializačný program musí akceptovať, že v celom areáli objektu Teen Challenge je fajčenie prísne zakázané.

Prihláška na stiahnutie tu:     Download